Vitaliy Savitskiy profile

Vitaliy Savitskiy photo. By RussiaBasket #1 Photo by: RussiaBasket
Vitaliy Savitskiy photo. By Website #1 Photo by: Website
Vitaliy Savitskiy photo. By Website #1 Photo by: Website
Vitaliy Savitskiy photo. By Website #1 Photo by: Website
Vitaliy Savitskiy photo. By RussiaBasket #1 Photo by: RussiaBasket

Vitaliy Savitskiy career