Ilya Karpenkov profile

Ilya Karpenkov photo. By Website #1 Photo by: Website
Ilya Karpenkov photo. By Website #1 Photo by: Website
Ilya Karpenkov photo. By Website #1 Photo by: Website
Ilya Karpenkov photo. By FIBA #1 Photo by: FIBA
Ilya Karpenkov photo. By FIBA #1 Photo by: FIBA

Ilya Karpenkov career