KK VRANI VRANSKO

 • Players: 12

12 players

 • No photo
  Blaz Satler - 0'0" - m - 2008
  SLOVENIA U13 2021-2022
  KK VRANI VRANSKO
 • No photo
  Tevz Gosak - 0'0" - m - 2010
  SLOVENIA U13 2021-2022
  KK VRANI VRANSKO
 • No photo
  Liam Romih Mlakar - 0'0" - m - 2009
  SLOVENIA U13 2021-2022
  KK VRANI VRANSKO
 • No photo
  Marcel Semprimoznik - 0'0" - m - 2009
  SLOVENIA U13 2021-2022
  KK VRANI VRANSKO
 • No photo
  Filip Zupancic - 0'0" - m - 2009
  SLOVENIA U13 2020-2021
  KK VRANI VRANSKO
 • No photo
  Tit Zupancic - 0'0" - m - 2009
  SLOVENIA U13 2020-2021
  KK VRANI VRANSKO
 • No photo
  Lun Jarc - 0'0" - m - 2009
  SLOVENIA U15 2021-2022
  KK VRANI VRANSKO
 • No photo
  Gasper Slapnik - 0'0" - m - 2008
  SLOVENIA U13 2021-2022
  KK VRANI VRANSKO
 • No photo
  Rok Remic - 0'0" - m - 2008
  SLOVENIA U13 2021-2022
  KK VRANI VRANSKO
 • No photo
  Gasper Matko - 0'0" - m - 2008
  SLOVENIA U13 2021-2022
  KK VRANI VRANSKO
 • No photo
  Elija Jerman - 0'0" - m - 2008
  SLOVENIA U13 2020-2021
  KK VRANI VRANSKO
 • No photo
  Likas Romih Mlakar - 0'0" - m - 2008
  SLOVENIA U13 2021-2022
  KK VRANI VRANSKO