KK KRSKO

 • Players: 14

14 players

 • Photo by: KZS
  Matej Antolovic - 0'0" - 0.00m - 2004
  SLOVENIA POKAL SPAR 2022-2023
  KK KRSKO
 • Photo by: KZS
  Luka Volk - 0'0" - 0.00m - 2003
  SLOVENIA POKAL SPAR 2022-2023
  KK KRSKO
 • Photo by: KzsSi
  Lovro Fila - 0'0" - m - 2006
  SLOVENIA SKL 2023-2024
  KK KRKA NOVO MESTO
 • No photo
  Jani Zibert - 0'0" - m - 1987
  SLOVENIA POKAL SPAR 2022-2023
  KK KRSKO
 • No photo
  Luka Kuselj Center - 6'9" - 2.06m - 2003
  SLOVENIA POKAL SPAR 2022-2023
  KK KRSKO
 • No photo
  Ziga Pigac - 0'0" - m - 2002
  SLOVENIA POKAL SPAR 2022-2023
  KK KRSKO
 • No photo
  Rok Pirc - 0'0" - m - 1998
  SLOVENIA POKAL SPAR 2022-2023
  KK KRSKO
 • No photo
  David Luzar - 0'0" - m - 1997
  SLOVENIA POKAL SPAR 2022-2023
  KK KRSKO
 • No photo
  Jernej Glas - 0'0" - m - 1997
  SLOVENIA POKAL SPAR 2022-2023
  KK KRSKO
 • No photo
  Alen Dzek Sotler - 0'0" - m - 2003
  SLOVENIA POKAL SPAR 2022-2023
  KK KRSKO
 • No photo
  Admir Salkanovic - 0'0" - m - 1997
  SLOVENIA POKAL SPAR 2022-2023
  KK KRSKO
 • No photo
  David Rozac - 0'0" - m - 2000
  SLOVENIA POKAL SPAR 2022-2023
  KK KRSKO
 • No photo
  Oskar Ribic - 0'0" - m - 2004
  SLOVENIA POKAL SPAR 2022-2023
  KK KRSKO
 • No photo
  Simon Ban - 0'0" - m - 1993
  SLOVENIA POKAL SPAR 2022-2023
  KK KRSKO